Read more about the article KHỞI NGHIỆP LÀ ĐƯỢC SỐNG THÊM MỘT CUỘC ĐỜI
Người làm khởi nghiệp có một lợi thế rất lớn là họ như được sống đến hai cuộc đời, một cuộc đời của chính họ và cuộc đời của một nhà khởi nghiệp.

KHỞI NGHIỆP LÀ ĐƯỢC SỐNG THÊM MỘT CUỘC ĐỜI

Người làm khởi nghiệp có một lợi thế rất lớn là họ như được sống đến hai cuộc đời, một cuộc đời của chính họ và cuộc đời của một nhà khởi nghiệp. Chính những ý tưởng của họ, những giá trị mà họ mang đến có thể góp phần thay đổi cộng đồng và xã hội hay thậm chí là cả thế giới

Continue ReadingKHỞI NGHIỆP LÀ ĐƯỢC SỐNG THÊM MỘT CUỘC ĐỜI